KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

red

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia badania preferencji użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.naszahistoria.pl są wymienione niżej podmioty, które przetwarzają je na zasadzie współadministrowania w rozumieniu art. 26 RODO, co oznacza, że wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych:

Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, nr KRS:0000002408, e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl (dale jako: „Polska Press”), Pro Media sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl (45-086), ul. Powstańców Śląskich 9, nr KRS: 0000030307 (dalej jako: „Pro Media”), PL24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, nr KRS: 0000955165, e-mail: rodo.zgloszenia@pl24.waw.pl (dalej jako: „PL24”).

Jako współadministratorzy Państwa danych osobowych, zawarliśmy umowę o współadministrowaniu danymi, regulującą między innymi zasady i sposób realizacji wobec Państwa naszych obowiązków wynikających z RODO. Wobec tego informujemy, że Polska Press zobowiązała się do realizacji w imieniu własnym oraz pozostałych Współadministratorów (tj. Pro Media oraz PL24) obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą, jak również do przyjmowania i rozpatrywania żądań dotyczących realizacji Państwa praw wynikających z RODO. Pragniemy jednak podkreślić, że niezależnie od tego uzgodnienia, przysługuje Państwu prawo realizacji Państwa uprawnień wobec każdego ze współadministratorów. Zgodnie z art. 26 RODO, jako Współadministratorzy Państwa danych osobowych, wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Informujemy, że punktem kontaktowym jest Polska Press, a kontakt z nami jest możliwy: korespondencyjnie na adres Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”, drogą elektroniczną na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl.

W przypadku, gdy wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie powiadomień dotyczących nowych artykułów opublikowanych w serwisie internetowym pod adresem: www.naszahistoria.pl z wykorzystaniem Państwa adresu e-mail, to Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa komunikatów marketingowych w tym zakresie jest Polska Press.

2. Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa w momencie wypełnienia i przesłania nam przez Państwa ankiety. Przetwarzamy wszelkie dane, jakie przekazujecie nam Państwo w ramach formularza ankiety, tj. płeć, wiek, wielkość miejscowości, informacje o Państwa preferencjach, a dodatkowo także informacje o Państwa adresie IP. W celu kierowania do Państwa komunikacji marketingowej, przetwarzamy również Państwa adres e-mail, który nam Państwo podaliście i na który kierujemy do Państwa powiadomienia.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu przeprowadzenia badania preferencji użytkowników serwisu internetowego jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą wyrażacie Państwo poprzez wypełnienie i przesłanie formularza ankiety. Dodatkowo, w przypadku uzupełnienia przez Państwa adres e-mail oraz zaznaczenia odpowiedniego oświadczenia, możecie Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polska Press powiadomień dotyczących nowych artykułów opublikowanych w serwisie internetowym – w tym zakresie podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych również będzie odrębnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W przypadku otrzymania z Państwa strony skargi lub reklamacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ich przyjęcia, rozpatrzenia, a także udzielenia Państwu odpowiedzi w zgłoszonej sprawie – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach realizacji tzw. interesu prawnego Administratora polegającego na obsłudze reklamacji, obronie naszych praw oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług.

Dane osobowe mogą być przez nas również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony naszych praw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

W przypadku złożenia przez Państwa wniosku dotyczącego realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze otrzymywanych zgłoszeń).

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość korzystania przez Państwa z produktów i usług Administratora. Podanie Państwa danych osobowych może być jednak niezbędne do zrealizowania przez nas Państwa uprawnień wynikających z RODO (np. w zakresie prawidłowego zweryfikowania tożsamości osoby, która zgłasza się do nas z wnioskiem o realizację jej praw).

5. W związku z prowadzoną przez nas działalnością korzystamy z usług innych podmiotów, które zapewniają nam niezbędne wsparcie w naszym biznesie. Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

a. spółkom z grupy kapitałowej GK ORLEN w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów biznesowo-administracyjnych,

b. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną i administracyjną, w tym: usługi IT, analityczne, serwisowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji, usługi doradcze i prawne, dostawcom narzędzi informatycznych, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

6. W związku z prowadzoną przez nas działalnością może dochodzić do transferu Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Zapewniamy, że transfer realizowany jest przez Administratora wyłącznie w uzasadnionych przypadkach przy każdorazowym poszanowaniu Państwa prywatności.

W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.

W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania bądź wycofania zgody (w zależności od tego, na jakiej podstawie prawnej Administrator oparł przetwarzanie Państwa danych), nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od daty udzielenia zgody bądź zaistnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, który był podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych. W pozostałych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, to dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, w zależności który warunek ziści się wcześniej. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez okres, w którym mogą się pojawić ewentualne roszczenia związane z kierowaniem przez nas komunikacji marketingowej do Państwa (np. w związku ze zgłoszoną skargą) – okres przedawnienia roszczeń określony jest przepisami Kodeksu cywilnego. Jeżeli dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów lub podejmie działania w celu ich anonimizacji.

8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

9. Przysługuje Państwu prawo żądania: (a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, (b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, (c)ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, (d)ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, (e)przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 3 – tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej

szczególną sytuacją. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), to informujemy, że przysługuje Państwu prawo co wycofania zgody w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez zwrócenie się do nas bezpośrednio: 1. w przypadku Polska Press oraz Pro Media kontakt możliwy jest mailowo na adres rodo.zgloszenia@polskapress.pl, bądź tradycyjną drogą korespondencyjną na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa lub Pro Media sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole (każdorazowo z dopiskiem „RODO”). Jednocześnie informujemy, że Inspektor Ochrony Danych pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem: iod@polskapress.pl; 2. w przypadku PL24 kontakt możliwy jest mailowo na adres: rodo.zgloszenia@pl24.waw.pl bądź tradycyjną drogą korespondencyjną na adres: PL24 sp. z o. o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa (z dopiskiem „RODO”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PL24 możliwy jest pod adresem: iod@pl24.waw.pl.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Grecy będą pracować 6 dni w tygodniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na naszahistoria.pl Nasza Historia