Szczecińską bramę skopiowali w Brazylii

Mariusz Kopański
Ozdobny por­tal został nazwany Por­tico do Imi­grante (Brama Imi­gran­tów), a powstał w pół­noc­nych rejo­nach mia­sta na dro­dze pro­wa­dzą­cej do mia­sta Jara­gua do Sul. Uro­czy­ste otwar­cie nastą­piło w Pomerode w 2000 roku w ramach obcho­dów 41. rocz­nicy usta­no­wie­nia praw miejskich. [1]
Ozdobny por­tal został nazwany Por­tico do Imi­grante (Brama Imi­gran­tów), a powstał w pół­noc­nych rejo­nach mia­sta na dro­dze pro­wa­dzą­cej do mia­sta Jara­gua do Sul. Uro­czy­ste otwar­cie nastą­piło w Pomerode w 2000 roku w ramach obcho­dów 41. rocz­nicy usta­no­wie­nia praw miejskich. [1] Wikimedia Commons/JLes
Brama główna Wol­no­cło­wego Portu Szcze­cin w Brazylii? Tę ciekawą historię opisuje Mariusz Kopański
Szczecińska brama z ostatnich lat XIX wieku do dzisiaj spełnia swoją rolę
Szczecińska brama z ostatnich lat XIX wieku do dzisiaj spełnia swoją rolę Mariusz Kopański

Szczecińska brama z ostatnich lat XIX wieku do dzisiaj spełnia swoją rolę
(fot. Mariusz Kopański)

. - To fan­tastyczne prze­ży­cie móc zoba­czyć dwie iden­tyczne budowle zlo­ka­li­zo­wane na dwóch kon­ty­nen­tach - mówi pani Sili­via, autorka zdję­cia szczecińskiej bramy w Pomerode.

Zafa­scy­no­wani dotych­cza­so­wymi dzie­łami two­rzymy ich repliki. Wciąż powstają kolejne repro­duk­cje zna­nych obra­zów, rzeźb, insta­la­cji, które ze względu na swoje piękno, czy "uni­ka­to­wość" znaj­dują miej­sce w naszej codzien­no­ści.

W Pań­stwie Środka zauważa się obse­sję na punk­cie kopio­wa­nia słyn­nych, zachod­nich budowli archi­tek­to­nicz­nych, mają­cych uka­zać potęgę azja­tyc­kiego impe­rium. Poja­wia się zatem pyta­nie, dla­czego oby­wa­tele Bra­zy­lii powie­lili tak nie­znaną wśród miesz­kań­ców naszego mia­sta szcze­ciń­ską bramę?

Dla­czego mimo dwóch pokaź­nych, baro­ko­wych bram miej­skich, jakimi są Brama Kró­lew­ska oraz Brama Por­towa, wybrali wła­śnie tę - nie­odwie­dzaną przez tury­stów, scho­waną za nasy­pem ruchli­wej arte­rii wjaz­do­wej do mia­sta?

Archi­tekci Ame­ryki Połu­dnio­wej mogli też poku­sić się o kopię zna­nej na całym świe­cie bramy Bran­den­bur­skiej, która jest nie­kwe­stio­no­wa­nym sym­bo­lem Ber­lina i Nie­miec. Jed­nak wybrali naszą, (nie)zwykłą cząstkę Szczecina.

Budowę Portu Wol­no­cło­wego roz­po­częto w roku 1894 według pro­jektu zespołu archi­tek­tów i inży­nie­rów pod prze­wod­nic­twem Frie­dri­cha Krau­sego.

Bramę pro­wa­dzącą do daw­nej strefy wol­no­cło­wej szcze­ciń­skiego portu wznie­siono w 1900 roku w stylu eklek­tycz­nym. Skła­dała się z umiesz­czo­nej cen­tral­nie war­towni uskrzy­dlo­nej dwiema bra­mami dla ruchu pie­szego i czte­rema dla ruchu koło­wego. Po lewej stro­nie bramy zlo­ka­li­zo­wano budy­nek kon­troli celnej.

- W latach 90. ubie­głego wieku Wol­fgang Weege (ur. w 1945 r. w Bra­zy­lii), syn emi­gran­tów wpadł na pomysł uho­no­ro­wa­nia Szcze­cina jako sto­licy Pomo­rza - regionu, z któ­rego pocho­dzili pierwsi imi­granci - tłumaczy Albert Ram­low, dyrek­tor Biura Tury­styki i Mar­ke­tingu mia­sta Pome­rode. - Brama główna Wolnocłowego Portu Szcze­cin była ostat­nią budowlą, jaką widzieli przed zaokrę­to­wa­niem do Ame­ryki. Pan Albert wyja­śnia, że brama jest podzię­ko­wa­niem dla przod­ków, sym­bo­licz­nym przej­ściem mię­dzy sta­rym i nowym miej­scem zamiesz­ka­nia.

Ma też za zada­nie poka­zać sen­ty­men­talne przy­wią­za­nie do ziemi pra­oj­ców. Jest próbą poka­za­nia, czy też prze­nie­sie­nia histo­rii, sztuki, archi­tek­tury zie­mii szcze­ciń­skiej pod bra­zy­lij­skie palmy.

- To fan­ta­styczne prze­ży­cie móc zoba­czyć dwie iden­tyczne budowle zlo­ka­li­zo­wane na dwóch kon­ty­nen­tach. Dziś wie­czo­rem ponio­sło mnie i szu­ka­łam przez wiele godzin w inter­ne­cie infor­ma­cji o Twoim pięk­nym mie­ście [red. Szcze­cin], nie­stety nic nie zna­la­złam o bra­mie, która została sko­pio­wana. Widzia­łam wiele zdjęć i tek­stów przed­sta­wia­ją­cych dwie baro­kowe bramy mia­sta Szcze­cina: Bramę Por­tową (Ber­li­ner Tor/Brama Ber­liń­ska) oraz Bramę Kró­lew­ską (König­stor). Cie­kawi mnie jed­nak, dla­czego nigdzie nie ma infor­ma­cji o bra­mie, która stała się symbolem dla bra­zy­lij­skiego mia­sta? - mówi pani Sili­via z Brazylii, autorka zdję­cia na wido­kówce z bramą w Pomerode.

MARIUSZ KOPAŃSKI, MM Szczecin


[1] Zdjęcie udostępnione jest na licencji:

Creative Commons
Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach. 3.0.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na naszahistoria.pl Nasza Historia