Szczecińską bramę skopiowali w Brazylii

Mariusz Kopański
Ozdobny por­tal został nazwany Por­tico do Imi­grante (Brama Imi­gran­tów), a powstał w pół­noc­nych rejo­nach mia­sta na dro­dze pro­wa­dzą­cej do mia­sta Jara­gua do Sul. Uro­czy­ste otwar­cie nastą­piło w Pomerode w 2000 roku w ramach obcho­dów 41. rocz­nicy usta­no­wie­nia praw miejskich. [1]
Ozdobny por­tal został nazwany Por­tico do Imi­grante (Brama Imi­gran­tów), a powstał w pół­noc­nych rejo­nach mia­sta na dro­dze pro­wa­dzą­cej do mia­sta Jara­gua do Sul. Uro­czy­ste otwar­cie nastą­piło w Pomerode w 2000 roku w ramach obcho­dów 41. rocz­nicy usta­no­wie­nia praw miejskich. [1] Wikimedia Commons/JLes
Udostępnij:
Brama główna Wol­no­cło­wego Portu Szcze­cin w Brazylii? Tę ciekawą historię opisuje Mariusz Kopański
Szczecińska brama z ostatnich lat XIX wieku do dzisiaj spełnia swoją rolę
Szczecińska brama z ostatnich lat XIX wieku do dzisiaj spełnia swoją rolę Mariusz Kopański

Szczecińska brama z ostatnich lat XIX wieku do dzisiaj spełnia swoją rolę
(fot. Mariusz Kopański)

. - To fan­tastyczne prze­ży­cie móc zoba­czyć dwie iden­tyczne budowle zlo­ka­li­zo­wane na dwóch kon­ty­nen­tach - mówi pani Sili­via, autorka zdję­cia szczecińskiej bramy w Pomerode.

Zafa­scy­no­wani dotych­cza­so­wymi dzie­łami two­rzymy ich repliki. Wciąż powstają kolejne repro­duk­cje zna­nych obra­zów, rzeźb, insta­la­cji, które ze względu na swoje piękno, czy "uni­ka­to­wość" znaj­dują miej­sce w naszej codzien­no­ści.

W Pań­stwie Środka zauważa się obse­sję na punk­cie kopio­wa­nia słyn­nych, zachod­nich budowli archi­tek­to­nicz­nych, mają­cych uka­zać potęgę azja­tyc­kiego impe­rium. Poja­wia się zatem pyta­nie, dla­czego oby­wa­tele Bra­zy­lii powie­lili tak nie­znaną wśród miesz­kań­ców naszego mia­sta szcze­ciń­ską bramę?

Dla­czego mimo dwóch pokaź­nych, baro­ko­wych bram miej­skich, jakimi są Brama Kró­lew­ska oraz Brama Por­towa, wybrali wła­śnie tę - nie­odwie­dzaną przez tury­stów, scho­waną za nasy­pem ruchli­wej arte­rii wjaz­do­wej do mia­sta?

Archi­tekci Ame­ryki Połu­dnio­wej mogli też poku­sić się o kopię zna­nej na całym świe­cie bramy Bran­den­bur­skiej, która jest nie­kwe­stio­no­wa­nym sym­bo­lem Ber­lina i Nie­miec. Jed­nak wybrali naszą, (nie)zwykłą cząstkę Szczecina.

Budowę Portu Wol­no­cło­wego roz­po­częto w roku 1894 według pro­jektu zespołu archi­tek­tów i inży­nie­rów pod prze­wod­nic­twem Frie­dri­cha Krau­sego.

Bramę pro­wa­dzącą do daw­nej strefy wol­no­cło­wej szcze­ciń­skiego portu wznie­siono w 1900 roku w stylu eklek­tycz­nym. Skła­dała się z umiesz­czo­nej cen­tral­nie war­towni uskrzy­dlo­nej dwiema bra­mami dla ruchu pie­szego i czte­rema dla ruchu koło­wego. Po lewej stro­nie bramy zlo­ka­li­zo­wano budy­nek kon­troli celnej.

- W latach 90. ubie­głego wieku Wol­fgang Weege (ur. w 1945 r. w Bra­zy­lii), syn emi­gran­tów wpadł na pomysł uho­no­ro­wa­nia Szcze­cina jako sto­licy Pomo­rza - regionu, z któ­rego pocho­dzili pierwsi imi­granci - tłumaczy Albert Ram­low, dyrek­tor Biura Tury­styki i Mar­ke­tingu mia­sta Pome­rode. - Brama główna Wolnocłowego Portu Szcze­cin była ostat­nią budowlą, jaką widzieli przed zaokrę­to­wa­niem do Ame­ryki. Pan Albert wyja­śnia, że brama jest podzię­ko­wa­niem dla przod­ków, sym­bo­licz­nym przej­ściem mię­dzy sta­rym i nowym miej­scem zamiesz­ka­nia.

Ma też za zada­nie poka­zać sen­ty­men­talne przy­wią­za­nie do ziemi pra­oj­ców. Jest próbą poka­za­nia, czy też prze­nie­sie­nia histo­rii, sztuki, archi­tek­tury zie­mii szcze­ciń­skiej pod bra­zy­lij­skie palmy.

- To fan­ta­styczne prze­ży­cie móc zoba­czyć dwie iden­tyczne budowle zlo­ka­li­zo­wane na dwóch kon­ty­nen­tach. Dziś wie­czo­rem ponio­sło mnie i szu­ka­łam przez wiele godzin w inter­ne­cie infor­ma­cji o Twoim pięk­nym mie­ście [red. Szcze­cin], nie­stety nic nie zna­la­złam o bra­mie, która została sko­pio­wana. Widzia­łam wiele zdjęć i tek­stów przed­sta­wia­ją­cych dwie baro­kowe bramy mia­sta Szcze­cina: Bramę Por­tową (Ber­li­ner Tor/Brama Ber­liń­ska) oraz Bramę Kró­lew­ską (König­stor). Cie­kawi mnie jed­nak, dla­czego nigdzie nie ma infor­ma­cji o bra­mie, która stała się symbolem dla bra­zy­lij­skiego mia­sta? - mówi pani Sili­via z Brazylii, autorka zdję­cia na wido­kówce z bramą w Pomerode.

MARIUSZ KOPAŃSKI, MM Szczecin


[1] Zdjęcie udostępnione jest na licencji:

Creative Commons
Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach. 3.0.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Nasza Historia
Dodaj ogłoszenie